Zakres tematyczny

Dyskusję w paralelnych blokach tematycznych poprzedzi sesja plenarna, otwierająca Kongres, która dotyczyć będzie fundamentalnych problemów w teorii ekonomii i praktyce gospodarczej.

W ramach IX Kongresu przewidywane są następujące bloki tematyczne:

I.   Nauki ekonomiczne: stylizowane fakty a wyzwania współczesności (sesja teoretyczna)

 • Rozwój współczesnej ekonomii – kontynuacja i wzbogacanie czy poszukiwanie nowych paradygmatów (rola nurtu instytucjonalnego i behawioralnego)
 • Ekonomia głównego nurtu oraz kierunki heterodoksyjne wobec procesu transformacji
 • Problemy metodologiczne w rozwoju nauk ekonomicznych (rola badań empirycznych i modelowania matematycznego)
 • Teoretyczna refleksja nad nową gospodarką (rola kapitału ludzkiego we współczesnym wzroście, społeczeństwo informacyjne, GOW)
 • Kulturowe, instytucjonalne i społeczne uwarunkowania rozwoju gospodarczego (aksjologiczny wymiar współczesnego kryzysu, niebezpieczeństwo „wzrostu bez rozwoju”)
 • Wzrost zrównoważony (trwały), inkluzja społeczna i jakość życia
 • Nauki ekonomiczne wobec problemów globalizacji gospodarki światowej, integracja regionalna a globalizacja
 • Ekonomia a finanse i zarządzanie
 • Ekonomia a inne nauki społeczne i inne dziedziny nauki (imperializm ekonomii i zagrożenia związane z tzw. freakonomics)
 • Kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu
 • Zarządzanie a inne nauki społeczne
 • Polska myśl ekonomiczna na tle nauki światowej

II. Kontrowersje i spory wokół modelu gospodarki – państwo a rynek, wzrost gospodarczy a spójność społeczna (sesja: polityka gospodarcza)

 • Uniwersalizm vs. specyficzność rozwiązań modelowych w sferze gospodarczej. Czy może powstać nowy konsens waszyngtoński?
 • Wolny rynek a rynek regulowany (granice regulacji i deregulacji)
 • Społeczna gospodarka rynkowa
 • Czy po neoliberaliźmie post-liberalizm?
 • Rola rynku i państwa w świecie epoki po-kryzysowej
 • Rola państwa i rynku w gospodarce opartej na wiedzy i gospodarce kreatywnej
 • Polityka fiskalna i monetarna w świecie epoki po-kryzysowej (zagrożenia związane z nierównowagą finansów publicznych)
 • Państwo opiekuńcze i państwo dobrobytu w nowych realiach społecznych, demograficznych i ekonomicznych
 • Państwo jako regulator poszczególnych obszarów gospodarki (polityki sektorowe i branżowe, polityki horyzontalne)
 • Ewolucja systemów zabezpieczenia społecznego
 • Przestrzeń i terytorium w gospodarowaniu (problem spójności terytorialnej w polityce gospodarczej
 • Rola państwa w sferze infrastruktury (przestrzeń dla partnerstwa publiczno-prywatnego)

III. Polska w Unii Europejskiej i globalnej gospodarce (sesja: endogenne i egzogenne determinanty rozwoju Polski)

A. Globalne wyzwania rozwojowe dla Polski

 • Dynamiczna rewolucja technologiczna, digitalizacja procesów gospodarczych i społecznych
 • Rosnąca presja rynku globalnego na zmiany strukturalne i modernizację gospodarki
 • Zmiany klimatyczne, bariery energetyczno-ekologiczne
 • Napięcia społeczne związane z dysproporcjami cywilizacyjno-dochodowymi w świecie (migracje, terroryzm)
 • Przesunięcia na globalnej mapie centrów gospodarczych, rosnąca przewaga rynków azjatyckich (Chiny, Indie)
 • Finansjalizacja gospodarki rynkowej
 • Wzrost ryzyka działalności gospodarczej w warunkach turbulencji na rynkach finansowych i surowcowych i przełomu cywilizacyjnego

B. Europejskie wyzwania rozwojowe dla Polski

 • Redukcja dystansu strukturalnego i cywilizacyjnego w stosunku do wiodących krajów UE
 • Poprawa konkurencyjności gospodarki poprzez innowacje i wzrost produktywności (pobudzanie rozwoju sektorów ICT)
 • Stymulowanie rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości małej i średniej skali w zmodernizowanym otoczeniu instytucjonalnym
 • Redukcja asymetrii procesów rozwojowych (dualizm) przedsiębiorstw krajowych i z kapitałem zagranicznym (korekty kierunków alokacji BiZ)
 • Osłabienie autofinansowania rozwoju przedsiębiorstw (przesunięcia struktury finansowania w kierunku źródeł zewnętrznych)
 • Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej z wykorzystaniem technologii ICT

IV. Edukacja dla zrównoważonego i trwałego rozwoju oraz społecznie odpowiedzialnego biznesu (sesja „edukacyjna”)

 • Kierunki rozwoju edukacji ekonomicznej w Polsce
 • Współzależność edukacji ekonomicznej i rozwoju gospodarczego
 • Edukacja ustawiczna ekonomistów
 • Studia ekonomiczne na świecie
 • Przyczyny małej innowacyjności polskich uczelni
 • Publiczne i prywatne uczelnie ekonomiczne w Polsce
 • Jakość kształcenia ekonomistów
 • Interdyscyplinarny charakter studiów ekonomicznych
 • Profil zawodowy a profil akademicki w kształceniu ekonomistów
 • Kształcenie młodej kadry naukowej na uczelniach i wydziałach ekonomicznych
 • Ekonomia, finanse i zarządzanie – razem czy osobno?
 • Przedmioty ilościowe (matematyka) na studiach ekonomicznych
 • Treści społeczne i etyczne w kształceniu ekonomistów
 • Standardy kształcenia ekonomicznego versus swoboda tworzenia programów
 • Nowe techniki dydaktyczne w nauczaniu ekonomii
 • Aspiracje zawodowe studentów ekonomii
 • Dostosowanie szkolnictwa ekonomicznego do wymagań praktyki
 • Absolwenci studiów ekonomicznych na rynku pracy
 • Powszechne nauczanie przedsiębiorczości

Kongres zamykać będzie końcowa sesja plenarna, w ramach której obok zamawianych referatów, zostaną w syntetycznej formie zaprezentowane wyniki paralelnych debat panelowych.

Organizator

Lista zgłoszonych