Wskazówki dla autorów referatów

Wskazówki dla autorów tekstów przesyłanych na Kongres

1. Streszczenia referatów i referaty prosimy nadsyłać na adres: kongres@pte.pl
2. Nie przyjmowane będą teksty opublikowane przez inne wydawnictwa i wygłoszone na innych konferencjach.
3. Nadsyłane streszczenia (abstrakty) referatów oraz referaty powinny być pisane zgodnie z wymaganiami edytorskimi umieszczonymi poniżej.
4. Całkowita objętość abstraktu powinna wynosić do 1 strony, a objętość referatu do 12 stron znormalizowanego maszynopisu.

Wymagania edytorskie

Imię i nazwisko (Times New Roman 11 pkt. kursywa)
Uczelnia/Instytut

odstęp 1,5 wiersza

TYTUŁ
(TIMES NEW ROMAN 12 PKT. WERSALIKI, ODSTĘPY MIĘDZY WIERSZAMI POJEDYŃCZE)

odstęp 2 wiersze

Streszczenie: Times New Roman 10 pkt. po polsku i angielsku
Słowa kluczowe: Times New Roman 10 pkt., odstępy przed i po 6 pkt.

odstęp 1 wiersz

Punkt główny, Times New Roman 11 pkt. pogrubiony, odstępy między wierszami pojedyncze, odstęp przed i po wierszu 6 pkt.

Artykuł pisany w formacie MS Word; marginesy: górny 1,5 cm, dolny, lewy, prawy 2 cm.
Tekst czcionką Times New Roman 10 pkt., odstępy między wierszami pojedyncze, tekst wyjustowany, wcięcie akapitu 0,5 cm.
Przypisy na dole strony czcionką 10 pkt., odstępy pojedyncze.
Wypunktowania od myślników, odstępy pojedyncze.

Podpunkty (Times New Roman 10 pkt. pogrubione, odstęp przed i po wierszu 3 pkt.)

Tabela 1.
Tytuły tabel i rysunków: Times New Roman 10 pkt. pogrubiony, kursywą, odstępy przed i po wierszu 3 pkt., wyśrodkowany.

Źródło: (Times New Roman 10pkt.)

Literatura
Nazwisko autora, inicjał imienia (kropka, przecinek, spacja), pierwsza litera drugiego imienia (kropka), po przecinku tytuł pozycji kursywą (przecinek, spacja), wydawnictwo (przecinek, spacja), miasto i rok wydania (przecinek, spacja) -
10 pkt. odstępy pojedyncze.

Organizator

Lista zgłoszonych